Létminimum 2016

Létminimum 2016

 

A Központi Statisztikai Hivatal 1991 óta évente közölte a számított létminimum értéket. 2015-ben a KSH bejelentette, hogy szakmai okok miatt nem folytatja a létminimum-számítás közlését. Annak érdekében, hogy ez az értékes szakmai munka ne szakadjon meg, és legyen továbbra is egy olyan mérőszám, amely megmutatja, hogy milyen a társadalmi fejlődés dinamikája, ezt követően a Policy Agenda folytatta a kutatási programot. A projekt támogatója a Friedrich Ebert Stiftung és a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

A létminimum számítás elkészítésekor a KSH által alkalmazott módszertan teljes körű átvételére törekedtünk. A részletes módszertani leírás megtekinthető a Policy Agenda honlapján.

A 2016-ra számított létminimum összege azt mutatja, hogy mekkora jövedelem szükséges egy háztartásnak ahhoz, hogy biztosíthassa tagjai számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény – a társadalom adott fejlettségi szintjén konvencionálisan megfelelőnek minősülő – szükségletek kielégítését. Az általunk is kimutatott létminimum tehát nem szegénységi küszöb, hanem olyan jövedelem, amely az alapvető szükségleteken túli igények kielégítését is lehetővé teszi.

A létminimum-számítás mintegy 25 éves hazai gyakorlata egy sajátos normatív számítást alkalmaz, amely az élelmiszer-fogyasztás értékének meghatározására épül. Ez pedig az Országos Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) élelmiszer-normatívája alapján összeállított élelmiszerkosár, amely az egészséges táplálkozás jellemzői mellett figyelembe veszi az életkori sajátosságokat is. Az élelmiszerkosár értéke az abban szereplő tételeknek az adott időszakra jellemző árakon számba vett forintösszege, a létminimum pedig az élelmiszer-normatíva körüli értékben élelmiszert fogyasztó háztartások összes személyes kiadásának havi átlagos értéke.

A létminimumértékek meghatározása

A létminimumérték kiszámítását – ahogy azt a Központi Statisztikai Hivatalban is végezték – az élelmiszer-fogyasztás normatív értékéből kiindulva, az élelmiszereket a normatívához hasonló értékben fogyasztó háztartások fogyasztási adatainak felhasználásával végeztük el. Az élelmiszer-fogyasztás normatív értékének számításakor azokat az élelmiszer-mennyiségeket vettük figyelembe, melyeket az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet dolgozott ki. Ezeket az élelmiszer-mennyiségeket tartalmazza a létminimum-számítás élelmiszerkosara, mintegy 100 konkrét termékre részletezve. A teljes élelmiszer-fogyasztói kosár helyett a reprezentatív élelmiszerkosár alkalmazásának gyakorlatát a tapasztalatok is megerősítették. A szükségletek széles körű kiterjedtsége miatt a teljes kosár konszenzuson alapuló meghatározása gyakorlatilag megoldhatatlan, míg az élettanilag szükséges mértékig mással nem helyettesíthető élelmiszer-fogyasztás a táplálkozás-élettani ismeretek alapján elfogadható pontossággal normázható. A létminimum élelmiszerkosarának tartalma közepes fizikai igénybevétel esetén fedezi a vonatkozó egészségügyi és táplálkozástudományi követelményeknek megfelelő teljes tápanyag-, vitamin- és ásványianyag-szükségletet. Aktív korú személynél a normatív élelmiszer-mennyiség többek között napi 81 g fehérjét (ezen belül 32 g állati fehérjét), 83 g zsírt, 356 g szénhidrátot, 800 mg kalciumot, 3500 mg káliumot, 13 mg vasat, 60 mg C-vitamint tartalmaz.

Az élelmiszer-fogyasztás normatív értékét az élelmiszerkosárban foglalt mennyiségeknek a konkrét időszakra jellemző árakon összegzett értéke adja. A kosár mennyiségeit a 2016. év átlagáraival szorozva, az élelmiszer-kosár pénzben kifejezett, egy aktív korú felnőtt élelmiszer-normatívájaként általunk számított értéke havi 24 584Ft.

1.       táblaA létminimum-számítás aktív korú felnőttre vonatkozó normatív élelmiszerkosara, 2016
Az élelmiszerek főbb csoportjaiMennyiség/hó, kgÉrték, forint/hó
Hús, hal és készítményeik3,44 412
Tojás (161 darab/év)0,5496
Tej (2,8 és 1,5%-os), liter7,91 706
Sajt, és egyéb tejtermékek2,42 050
Zsiradékok1,41 104
Cereáliák93 433
Cukor, kakaó, méz1,2541
Burgonya4794
Friss és tartósított zöldség11,65 340
Friss és tartósított gyümölcs6,52 565
Szárazhüvelyes0,4244
Fűszerek stb.1 123
Kávé, tea, üdítők776
Mindösszesen24 584

 

A háztartások különböző korú tagjainak tápanyagszükséglete természetesen nem azonos. A felnőttekéhez képest – az OÉTI számításai szerint – a 14 éven aluliak élelmiszer-normatívája 77,8%, a 60 évnél idősebbeké pedig 88,2%. Ily módon az aktív korú felnőttek 2016. évi 24 584 Ft-os havi élelmiszer-normatívája mellett ez az érték 14 éves korig 19 126 Ft, az időskorúaké 21 683 Ft. Ezen értékek alapján határozhatók meg – a háztartásban élő személyek normatíváit összegezve – a különböző létszám- és korösszetételű háztartások élelmiszer-normatívájának értékei. Így pl. a két aktív korú felnőttből és két (0–14 éves) gyermekből álló háztartás élelmiszer-normatívája 87 420 Ft/hó.

A létminimumérték az élelmiszer-normatíván túl tartalmazza az élelmiszereken kívüli szükségletekre fordítandó forintösszegeket is. E kiadások tételes számbavételének konszenzuson alapuló kivitelezése napjainkban – a szükségletek széles köre miatt – gyakorlatilag megoldhatatlan. A valamennyi fogyasztást tartalmazó létminimum értékét számszerűen ezért úgy definiáljuk, hogy az a normatívához hasonló forintértékben élelmiszereket fogyasztó háztartások összes személyes fogyasztási kiadásainak havi átlagos értéke[1].

A normatívának megfelelő élelmiszer-fogyasztó háztartások azok, amelyek élelmiszer-fogyasztásának globális forintösszege az adott háztartásra jellemző normatíva körüli ± 20%-os sávba esik. Feltétel továbbá az is, hogy a háztartás jövedelme ne legyen a létminimum-számítás szempontjából irreálisan nagy vagy kicsi, és ne legyenek beruházási jellegű kiadásai. Ezért figyelmen kívül hagytuk a népesség legalacsonyabb jövedelmű 5%-ának és legmagasabb jövedelmű harmadának háztartásait, továbbá jövedelmüktől függetlenül azokat a háztartásokat, amelyek a felmérés tárgyidőszakában gépkocsit vettek, vagy lakásberuházást végeztek. A kritériumoknak e kizárások után 2016-ban a háztartási költségvetési és életkörülmény felvételben részt vevők közül 1798 háztartás felelt meg. Ezen egységek képezték a létminimum meghatározásának háztartásállományát.

A 2016. évi számításainknál a létminimumértékek meghatározásához 1798 háztartást tudtunk figyelembe venni, ezek mintegy 701 ezer háztartást, ezekben 1 millió 708 ezer személyt reprezentálnak. Ez havi átlagban 122 milliárd 683 millió Ft fogyasztási kiadást jelent. Az egy hónapra vonatkozó átlagos létminimumérték háztartásonként tehát 175 ezer Ft volt.

A háztartások, amelyek adatai ezeket az átlagos létminimumértékeket adják, a társadalom e szintjén élő háztartásainak összességét képviselik. Közülük 1067 aktív, 674 nyugdíjas és 57 egyéb inaktív háztartás volt. Másképp vizsgálva ez 487 egyszemélyes háztartást, 949 több személyből álló, gyermek nélküli háztartást, 211 egy-, 120 két- és 31 három- vagy annál többgyermekes háztartást is jelent. Közös bennük az, hogy az élelmiszer-fogyasztási kiadásuk a normatíva értékösszegéhez hasonló nagyságú.

A létminimum számításunkba bekerült háztartások személyes kiadásaik 31,1%-át költik élelmiszerre. A kiadások 22,7%-át fordítják lakásfenntartásra, amely utóbbinak 68%-át háztartási energia vásárlására (azaz az összes személyes kiadás 15,5%-át). Egyéb fogyasztásukban csaknem 8,7% a közlekedésre fordított összegek. Egészségügyre, testápolásra 5,1%-ot költenek, míg telefonálásra 6,5%-ot. Ruházkodásra 3,2% jut, oktatásra, művelődésre, szabadidő eltöltésére pedig 5,9%.

Az egyes háztartások és tagjaiknak súlyarányai

A különböző nagyságú, típusú háztartásokban természetesen a létminimumértékek különbözőek, differenciáltak.

A háztartásonként átlagosan 175 ezer Ft minimálisan szükséges összeg nem lehet egyaránt érvényes egy kis és egy nagy létszámú háztartásra, de ugyanúgy a fejenkénti 71,8 ezer Ft-os átlagérték sem. A differenciáláshoz a nemzetközi statisztikai gyakorlatot szem előtt tartva fogyasztásiegység-kulcsokon (ún. ekvivalencia-skálán) alapuló számítás használható.

E kulcsszámokat alkalmazva az egy aktív korú személyből álló háztartás 1,00. Az egy aktív korú személyből és egy gyermekből álló 1,65, a két aktív korú személyből és két gyermekből álló négy személyes háztartás 2,90 fogyasztási egységnek felel meg (1,00 + 0,65 = 1,65; illetve 1,00 + 0,75 +0,65 + 0,50 = 2,90).

A háztartás első felnőtt személyét egy fogyasztási egységnek tekintjük, míg a háztartás többi személye egynél kisebb egységet képvisel. Ennek magyarázata, hogy a háztartásnak számos olyan kiadása van, ami nem függ a háztartástagok számától, vagy ha van is összefüggés, az nem lineáris. Fogyasztási szükségletének megfelelően az aktív korúnál valamivel kisebb egységet képvisel a gyermek és az idős személy. A létminimum számítás körébe került háztartás nagysága jellemezhető a fogyasztási egységek számával.

  1. tábla A KSH létminimum-számításának fogyasztásiegység-kulcsszámai (ekvivalencia skála)
Aktív korúak háztartásai esetébenNyugdíjas korúak háztartásai esetében
Első felnőtt családtag1,00Első felnőtt családtag0,90
Többi felnőtt családtag0,75További személyek0,65
Első (0-14 éves) gyermek0,65
Második (0-14 éves) gyermek0,50
Harmadik és minden további (0-14 éves) gyermek0,40 

 

 

A létminimum értéke

A 2016. évre elvégzett létminimum-számításunk 1798 háztartásállománya tehát – 1 millió 384 ezer fogyasztási egységet képviselt. Ennek az adatnak és e háztartások előbb idézett havi 122,6 milliárd Ft-os kiadási összegének egybevetéséből következően hányadosként adódott az átlagos érték. 2016-ban a létminimum egy fogyasztási egységre számított átlagos értéke havonta 88 619 Ft volt.

A háztartástípusonkénti létminimum-értékeket a fogyasztási egységek háztartástípusonkénti száma és az egy fogyasztási egységre számított átlagos érték szorzata adja. A tipikus, azaz két aktív korú személyből és két gyermekből álló háztartás létminimumértéke 256 995 Ft-nak felelt meg. E háztartásban az egy főre jutó átlagos létminimumérték 64 249 Ft volt. A különböző háztartástípusokra érvényes egy főre számított értékek 2016-ban a 71,8 ezer Ft-os átlag körül, az 55 ezer és 88,6 ezer Ft közötti sávban szóródtak. (lásd 3.sz. tábla)

Az 1–2 személyes háztartások egy főre jutó értékei az átlagosnál nagyobbak, míg a többszemélyesekre kisebb értékek jellemzőek. Ez abból következik, hogy az utóbbiak esetében a rugalmatlan kiadások több személyre oszlanak meg, továbbá, hogy a gyermekek fogyasztása – globális összegét tekintve – a felnőttekénél kisebb. Az egyes háztartásokban a létminimumérték és élelmiszer-normatíva hányados 2,61 – 3,68 között mozog. A legmagasabb értékek az egyszemélyes háztartásokra, a legalacsonyabbak az 5 fő felettiekre jellemzőek.

A számítási módszernek a korábban megfigyelt és az általunk is tapasztalt egyik sajátossága, hogy az eredményekben érezhetően megjelenik az életszínvonal változásának hatása is. Miközben az élelmiszer-normatíva fix, az élelmiszeren kívüli költésekre hatással van az életszínvonal alakulása. Csökkenő életszínvonal mellett a létminimumérték/élelmiszer-normatíva hányados csökken, míg az életszínvonal javulásával pedig növekszik. Azaz a változatlan normatíva szerinti élelmiszer-fogyasztók többet tudnak költeni egyéb szükségleteikre. 2015 és 2016 között valamennyi háztartástípusban csökkent ez az arány.

Becsléseink szerint 2016-ban e számított értékeknél alacsonyabb jövedelemből élt a lakosság 36%-a.  Azon családok harmada között, ahol legalább egy fő dolgozik a nettó bevétel nem éri el a létminimum összegét.

3.      tábla     

 

Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban, 2016

(forint/hó)

HáztartástípusokEgy háztartásraEgy főreLétminimum/

élelmiszer-arány

Fogyasztási egységek száma
számított havi érték, forint
összesenebből: élelmiszerösszesenebből: élelmiszer
 

Aktív korúak háztartásai

1 felnőtt88 61924 58488 61924 5843,601
1 felnőtt 1 gyermekkel146 22143 71073 11121 8553,351,65
1 felnőtt 2 gyermekkel190 53162 83763 51020 9463,032,15
2 felnőtt155 0834916877 54224 5843,151,75
2 felnőtt 1 gyermekkel212 68668 29470 89522 7653,112,4
2 felnőtt 2 gyermekkel256 99587 42164 24921 8552,942,9
2 felnőtt 3 gyermekkel292 443106 54758 48921 3092,743,3
2 felnőtt 4 gyermekkel327 890125 67354 64820 9462,613,7
3 felnőtt221 54873 75273 84924 5843,002,5
3 felnőtt 1 gyermekkel279 15092 87869 78723 2203,013,15
3 felnőtt 2 gyermekkel323 459112 00564 69222 4012,893,65
3 felnőtt 3 gyermekkel358 907131 13159 81821 8552,744,05
3 felnőtt 4 gyermekkel394 355150 25756 33621 4652,624,45
 

Nyugdíjas korúak háztartásai

1 személy79 75721 68379 75721 6833,680,9
2 személy137 35943 36668 68021 6833,171,55
3 személy194 96265 04964 98721 6833,002,2
  1. tábla                            A létminimumértékek idősora(forint/hó)

 

Háztartástípusok2005201120122013201420152016
Egy háztartásra számítva
  Aktív korúak háztartásai
1 felnőtt34 47583 94185 96087 51087 35188 01688 619
1 felnőtt 1 gyermekkel56 884138 503141 834144 392144 129145 226146 221
1 felnőtt 2 gyermekkel74 121180 473184 814188 147187 805189 234190 531
2 aktív korú felnőtt60 331146 897150 430153 143152 864154 028155 083
2 felnőtt 1 gyermekkel82 740201 458206 304210 024209 642211 238212 686
2 felnőtt 2 gyermekkel99 978243 429249 284253 779253 318255 246256 995
2 felnőtt 3 gyermekkel113 768277 005283 668288 783288 258290 453292 443
2 felnőtt 4 gyermekkel127 558310 582318 052323 787323 199325 659327 890
3 aktív korú felnőtt86 188209 853214 900218 775218 378220 040221 548
3 felnőtt 1 gyermekkel108 834264 414270 774275 657275 156277 250279 150
3 felnőtt 2 gyermekkel125 624306 385313 754319 412318 831321 258323 459
3 felnőtt 3 gyermekkel139 624339 961348 138354 416353 772356 465358 907
3 felnőtt 4 gyermekkel153 414373 537382 522389 420388 712391 671394 355
 Nyugdíjas korúak háztartásai
Egytagú31 02875 54777 36478 75978 61679 21479 757
Kéttagú53 436130 109133 238135 641135 394136 425137 359
Háromtagú75 845184 670189 112192 522192 172193 635194 962

 

 

 

 

 

Háztartástípusok2005201120122013201420152016

 Egy főre számítva

 Aktív korúak háztartásai
1 felnőtt34 47583 94185 96087 51087 35188 01688 619
1 felnőtt 1 gyermekkel28 44269 25170 91772 19672 06572 61373 111
1 felnőtt 2 gyermekkel24 70760 15861 60562 71662 60263 07863 510
2 aktív korú felnőtt30 16673 44875 21576 57176 43277 01477 542
2 felnőtt 1 gyermekkel27 58067 15368 76870 00869 88170 41370 895
2 felnőtt 2 gyermekkel24 99460 85762 32163 44563 32963 81264 249
2 felnőtt 3 gyermekkel22 75455 40156 73457 75757 65258 09158 489
2 felnőtt 4 gyermekkel21 26051 76453 00953 96553 86654 27754 648
3 aktív korú felnőtt28 72969 95171 63372 92572 79373 34773 849
3 felnőtt 1 gyermekkel27 14966 10367 69468 91468 78969 31369 787
3 felnőtt 2 gyermekkel25 16761 27762 75163 88263 76664 25264 692
3 felnőtt 3 gyermekkel23 27156 66058 02359 06958 96259 41159 818
3 felnőtt 4 gyermekkel21 91653 36254 64655 63155 53055 95356 336
 

Nyugdíjas korúak háztartásai

Egytagú31 02875 54777 36478 75978 61679 21478 616
Kéttagú26 71865 05466 61967 82067 69768 21233 849
Háromtagú25 28261 55763 03764 17464 05764 54521 352

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

 

A létminimum-számítás a Központi Statisztikai Hivatal Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, naplóvezetés 2016. évi anonimizált adatállományának felhasználásával készült. A számítások és az azokból levont következetések kizárólag a Policy Agenda, mint szerző szellemi termékei.

További módszertani információk kérhetőek: info@policyagenda.hu.

A kutatás a Friedrich Ebert Stiftung és a Magyar Szakszervezeti Szövetség támogatásával valósult meg.

[1]Ez a definíció az ún. Engel-törvényre épít, amely szerint az élelmiszer-fogyasztás és az egyéb kiadások között meghatározott összefüggés áll fenn